مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)شهرستان خلخال
بیمارستان :
گروه درمانگاه :
پزشک :
تا تاریخ: