سامانه جواب دهی و نوبت دهی دانشکده علوم پزشکی خلخال

نشانی: اردبیل –شهرستان خلخال

تلفن تماس :۳۸-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ دورنگار -۳۲۴۲۶۱۰۷-۰۴۵