میز خدمت الکترونیکی مرکز آموزشی و درمانی امام (ره)خلخال

نشانی: اردبیل –شهرستان خلخال - میدان بسیج، مركز آموزشی و درمانی امام (ره)خلخال

تلفن تماس :۳۸-۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ دورنگار -۳۲۴۲۶۱۰۷-۰۴۵